יום רביעי, 29 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 21

"גן נעול" עמוד 16- והפירות ג' מינים. (א)פרי נאכל מבית ומחוץ כולו, כאתרוג והדומים לו. (ב)ופרי נאכל תוכו ולא ברו כאגוז. (ג)ופרי נאכל ברו ולא תוכו כתמר. ומי שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש. והרמז ר' עקיבא שהיה תוכו כברו, ע"כ נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל אחר (אלישע בן אבויה) לא היה כן כי טינה היתה בלבו, ועם היותו חכם גדול בתורה ניצחתו מדת הדין. ויצא לתרבות רעה בעת הנסיון והבחינה. ור' מאיר רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. "עד כאן".

בשיעור הקודם ניסיתי לחלק את האותיות בין עץ החיים ועץ הדעת, שעץ החיים הוא הפרי שיש בו רק טוב, לכן נאכל כולו. ורבינו נקט אתרוג (צריך עיון שהיה יכול לנקוט תאנה). ועץ הדעת טוב ורע כגון פרי שנאכל תוכו כאגוז וקליפתו היא הרע, וכגון תמר שנאכל ברו (בר=חוץ) והגרעין הוא הרע. אם כל זה ראינו בשיעור הקודם ש-עץ חיים=233=אותיות הקדש=1232, וקצת בסתירה למה שהבאתי קודם. כעת לוקח אותנו הרב אל הלב. שהיה מכריז רבן גמליאל מן שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש. דהיינו שאינו שלם במידותיו, שדיבורו אחד בלב ואחד בפה. וכן אלישע בן אבויה שהיה גדול בתורה ובגלל הטינא בליבו יצא לתרבות רעה ונקרא "אחר". ורבי עקיבא חברו שיחדיו עלו לפרדס. אך רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ואילו ר' מאיר שהיה תלמידו של אלישע בן אבויה המשיך ללמוד מרבו "אחר" גם לאחר שהשתבשה אליו דעתו. אך ידע לקחת רק הטוב שנאמר עליו "תוכו אכל וקליפתו זרק.

"גן נעול" עמוד 16- והזוכה להשגת הספירות צריך שיזהר מן המדות ההפכיות, פן ימות במלחמת היצרים והשמירה כולה תלויה בכך שישים הנכנס בסוד כל ספירה בענין אותיות היצירה כל דעתו בשם הנכבד והנורא לכבודו לבד לא זולת זה. "עד כאן".

וכל ההקדמות באו להזהירנו שנדע לברר בין הטוב לרע. כי גם בהשגות הגדולות יש טוב ורע ומלחמת היצר גדולה. וצריך להיזהר שלא ינצח היצר הרע כמו שמביא בעל ספר הפליאה. "צריך שיזהר ממחשבות ההפכיות פן ימות במלחמת היצר שינצח היצר הרע את היצר טוב וימות במלחמה והשמירה כולה תלויה לתפוש האותיות כמשפטם והספירות כעיינינם והנתיבות כחכמתם".

"גן נעול" עמוד 17- ועתה אבאר לך איך תתנהג בהשגת השם, בכח הספירות הנזכרות, בקבלך שפעם בכלל מהותך. דע שיש באדם שלשה עניינים שבהם הוא משיג כל השגותיו. בכח השנים מהם, בו כוללים י' ספירות בלי פירוד, חמש כנגד חמש, והאחד מהם בו ה' ספירות לבד והם חצי י' השניים פנימיים תלויים בשכל ובנפש יחד. ה' כוחות לשכל תלויות על חמשה חומשי תורה. וה' כוחות לנפש תלויות על חמש מגילות. והאחד חיצוני תלוי בגוף הפועל ה"א פעולות חיצוניות (כמו) באותיות, לפי הפעל השלם שבגוף. והם חקיקה במישוש האצבעות בעט, והעט בדיו עם הלוח שעליו חוקק האותיות ומחדש מהם בריות חדשות ובונה עולמו ומחריבו, עד שאומר 'דין אהניין לי'. וזה הפעל הוא פעל אלהים. כי כמו שהאדם חוקק אותיות שהחמר שלהם הוא הדיו. ובאמצעות הקנה הוא לוקחו מן הקסת ומצייר בו צורות מתחלפות, כן השם חוקק אישים פרטיים בעלי צורות מתחלפות באמצעות הקנה בעל הברית. והדיו יורד דרך הצנור לח מן העט מושך אותו מן הקסת ויורה כחץ, עד הגיע אל הלוח בחלון תעלומה ונדבק בפנים ונקפה ומתיבש ונתפש ומצטייר מבית עד התגדלו בהעלם ויוצא לאור העולם. נגלה לחיצונים בחיצוניותו ונעלם בפנימיותו, כדמות האות שנגלהו ניכר ונסתרו נעלם. "עד כאן".

אומר הרב שיש באדם שלשה עניינים שבהם משיג את כל השגותיו. האחד הוא חיצוני תלוי בגוף והשנים הנותרים הם פנימיים תלויים בשכל ובנפש. ה' כוחות לשכל וה' כוחות לנפש, והם כנגד י' ספירות בלי פירוד. והכוחות השכליים כנגד חמשה חומשי תורה. והנפשיים כנגד חמשת המגילות. וכח הגוף שגם הוא כנגד ה' ספירות והוא המוציא לפועל.

ונראה לי שהם באים כנגד עולמות בריאה יצירה ועשיה. שכוחות השכל בעולם הבריאה, וכוחות הנפש בעולם היצירה, וכוחות הגוף בעולם העשיה. ובעזרת כוחות הגוף מתבצעת החקיקה. שכוחות הנפש והשכל פועלים ומפעילים את האצבעות במישוש העט. וההשגה השכלית הנפשית עוברת אל העט. ובעזרת הדיו והלוחות נרשמות האותיות על הדף ויוצרות בריות חדשות. וכפי שאומר המדרש, שהקב"ה בונה עולמות ומחריבן עד שאמר אלו טובים לי, כך האדם חוקק אותיות שחומרם הוא הדיו הבא מן קסת הדיו, ובאמצעות העט חוקקן ויוצר צורות. הוא תהליך העיבור-שהזכר מקבל הזרע הלח מן מקומו כדוגמת הקסת ועובר הזרע אל הקנה ומשם יורהו כחץ אל הלוח הוא רחם הנקבה ושם נדבק ומתקשה ונוצר הצורה, עד יציאתו מן הנעלם אל הגילוי.

"גן נעול" עמוד 18- ומזה תבין סוד העבור, כי איני ראשי להרחיב בו יותר מזה מפני פחד האשפ"ה הידועה הנזכרת במשלי בניני פלטרין. והרמז הוא אשר שכבת זרע, שהוא דם בכיסיו והוא זר"ע לב"ן והוא שט"ן דומה לדיו אשר הוא שחור. וסוד די"ו שחו"ר רו"ח ושד"י. "עד כאן".

כבר הרחבנו די והותר בפיסקה הקודמת. והרב כאן רומז זאת במשל הגמרא "משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, בנו לי פלטירין גדולין על האשפה. הלכו ובנו לו. אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה". (חגיגה דף טז/א). שולח אותנו הרב למסכת חגיגה פרק "אין דורשין" וכבר המלצתי בעבר למי שיכול יעבור עליו ויעיין בו כראוי מפני שטמונים בו סודות רבים וצריך זהירות רבה בהבנתם וישוב הדעת במסקנות. הקטע שבענינינו עוסק בנושא "כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם". ומעניין שהמילה "אשפה" באה מן המקורות ובמקורה היא הכלי המחזיק את החיצים, שהוא נקרא אשפה. ומעניין איך שעברה דרך אותה ה"אשפה" עד שהיא מכוונת אל מקום הטינופת ודי בזה.

יום שבת, 25 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 20


"גן נעול" עמוד 16- וכל זה ידוע לכל מקובל שלם שקבל סתרי תורה, כי התגים אשר באותיות, הם רמז על כתרים. והכתר נרמז בהם "בספר היצירה" ליודעיו ומכיריו באותיות אמ"ש שהם כלי תבונה. תבין זה מסוד השמשים שהם י"א אותיות. וסימנם, שמלאכת"ו בינ"ה וממנו תבין ג"כ שמות האילן הנקרא עץ החיים, גם עץ הדעת הטוב והרע, אשר שניהם בתוך הגן כדמות הפרי שבתוך קליפות האגוז. "עד כאן".
עד כאן עסקנו בספירות ומכאן העיסוק עובר אל האותיות. כבר רמז לנו הרב בקטע הקודם שהספירות הם בחינת התגים שעל האותיות. שהאותיות הם הגן. והתגים הם המצמיחים את האותיות שהם להם ככתר ומהם יונקים האותיות (האותיות המקבלות תגים הם: בד"ה חק"י בעלי תג אחד. שעטנ"ז ג"ץ בעלי שלשה תגים. והאותיות אוכ"ל מספר"ת אינם מקבלים תגים). ספר יצירה מחלק את האותיות לשלש מחלקות. המחלקה הראשונה היא אותיות א'מ'ש' הנקראות אִמות שמהם באים שלשת היסודות, א'-אויר מ'-מים ש'-אש. המחלקה השנייה הם האותיות המקבלות לפעמים דגש ולפעמים לא, ונקראות כפולות והם ב'ג'ד' כ'פ'ר'ת'. והמחלקה השלישית הם השאר ונקראות פשוטות ה'ו'ז'ח'ט'י' ל'נ'ס'ע'צ'ק'.
ספר יצירה בסדר הזכרת האותיות מתחיל מאמ"ש ואומר "המליך אות אל"ף ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהן אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש זכר באמ"ש ונקבה באש"ם." וכך מונה כל האותיות ולכולם קשר כתר (וכפי שאמרתי קודם אנו לא רושמים כתרים לאותיות א'ו'כ'ל' מ'ס'פ'ר'ת').
קורא הרב לאותיות אמ"ש "כלי תבונה". ונראה שרוצה לקשור זאת בהמשך לאותיות שמלאכת"ו בינ"ה. המושג הזה לא חוזר במקום אחר בספריו ורק מופיע מעט בכתבי האר"י שם מוזכר "כי ג' כלי תבונה הם עיבור יניקה ומוחין".
ואומר הרב שניתן להבין את כלי התבונה מן אותיות ש'מ'ל'א'כ'ת'ו' ב'י'נ'ה'. (אני מביא בסוף מקורות לעיון בנושא זה). האותיות מתחלקות לשרשים ושמשים כל קבוצה מונה 11 אותיות. ח'ט' ספ"ר גז"ע צד"ק הם השרשים. שמלאכת"ו בינ"ה הם השמשים. השרשים אינם מניעים והם כגוף, והשמשים מניעים והם כצורה, ולמטה יתבאר יותר.
וממשיך רבינו ואומר, מאלו אותיות השמשים תבין שמות האילן הנקרא עץ החיים וגם עץ הדעת טוב ורע, הנמצאים בתוך הגן, כדמות הפרי שבתוך קליפות האגוז. כבר אמרנו שהגן הם האותיות. ובאותיות השמשים נמצאים אותיות הוי"ה. אולי רוצה לחלק רבינו את האותיות י'ה'ו' כנגד עץ החיים ואת השאר מן שמלאכ"ו בינ"ה לעץ הדעת טוב ורע. כפרי האגוז שתוכו יהיה הטוב וקליפתו הרע. ואז נקבל שלשה מיני פירות כפי שממשיך בקטע הבא.
מקורות: אומר הרב בספר אור השכל חלק ד'- "החלוק הזה של אותיות לפי מציאותם נחלק על דרך הדקדוק של הדבור לשני חלקים שווים. והם י"א אותיות שמשים ושרשים, וי"א אותיות שרשים שאינם שמשים. והשרשים נלקחים בסדר ידוע לפי האלפא ביתא והם ג'ד' ז'ח'ט' ס'ע'פ' צ'ק'ר', והשמשים נלקחים גם כן לפי הסדר והם א'ב'ה'ו'י' כ'ל'מ'נ' ש'ת'. וסימן השרשים ח'ט' ספ"ר גז"ע צד"ק וסימן המשרתים שמלאכת"ו בינ"ה.
וסימנם בכלל מספרם של השרשים תדל"א וסודם המפורש נפ"ש כ"ל העול"ם של אש וסימן כלל מספר השמשים תתס"ד וסודם ברי"ת המאו"ר חמ"ר התור"ה צל"ם ודמו"ת בצל"ם אלהי"ם. והנה היה החלוק כך שנלקחו א"ב לשמשים ג"ד לשרשים ה"ו לשמשים ז"ח לשרשים ט' לשרש י' לשמש. והנה היו חמשה מהן מן האחדים שרשים וחמשה מהם שמשים, והיו השמונה מהם מתהפכים בתשיעיות שהנה א"ח הם ט' וכן ב"ז וכן ג"ו וכן ד"ה וסודם ישר א"ח ב"ז ג"ו ד"ה, וחובר כך החבור האמיתי שמש עם שמש. והפכם עוד שרש עם שמש שרש עם שמש. וראשיהם אבג"ד וסופיהם הפוכים הוז"ח, וזהו יושר עליון בח' אותיות. ומפני שהיו ט' עוד מכלל האחדים והם תכליתם בשני צדדים, היה ט' שרש וי' שמש באמת. ודע שהשמשים הם כצורות, והשרשים הם כחומר. ועל כן היו אותיות השם מהשמשים ועלה מספר הכל האחד, והאחד אחד, וסודם זוג אחד, אחד אחד. ואם תכיר זה הסוד תכיר שכבר בא אליהו והשיב לב האב על בן ולב בן על אב, על כן הוליד דומה, והתייחד הלב האחד בסוד האחדים שהם י' ספירות. הנה נשארו עוד בעשרות שמונה וסודם ח', ובמאות ד', חברם כאחד שלשת המעלות ותמצאם יח"ד, וסימניך ברזל בברזל יח"ד, ואיש יח"ד פני רעהו, כי האותיות מורות על כל המרכבות. ועתה תקח עוד ד' מן העשרות הראשונים והם כ'ל'מ'נ', והנה היו שמשים, ותקח עוד ד' מן העשרות הנשארים והם ס'ע'פ'ץ'. והנה היו שרשים וחלוק מספר האחדים הוא כ"ד ל"א והם כוללים כ"ל א"ד העולה מן האדמ"ה. והסוד אדי"ם שכוללים א"י פעמים מ"ד כמו שרמזתי למעלה בעניין ג' מזה החלק. ומזה תבין כי העשרה כללו הכל והם הכ"ל. ואמנם הח' עשרות חלוקם שק"ם וסודם מנשי"ם, ואמנם הם שמנ"ה אשר הם השמי"ם, חברם ותמצא סוד כלם כל"י הנפ"ש הם שמנ"ה כלי"ם הם שמנ"ה ימי"ם, ועל כן ברית מילה בשמנה ימים. ותבין זה הסוד מן השכלי"ם, גם מן ש"ם אדנ"י. ובדעתך סודו על בוריו תמצא בעצמך כח שתוכל בו להכחיש פועל המכשפים, ותכיר שלשת מיני נמצאים אשר להם דמות אדם. והם אד"ם מלא"ך שט"ן אשר הם המכשפים בעצמם".
סוד החשמ"ל לרבי יוסף גיקטליא ז"ל- "ואחר שהודענוך הכללים הגדולים הללו, בהיות כל ניקוד תלוי בשם המיוחד יתברך, והיאך כל מיני הניקוד בהיותם מניעים נסתרות אותיות השי"ת ונבדלות, צריכין אנו להודיעך כיצד מיני התנועות הן בשני דרכים, שבאלו שני הדרכים נמצאו כל תנועות שבעולם לכל מיני הנבראים למיניהם בעליונים ובתחתונים, וכשתבין זה אז תכנס לראות דברים נסתרים מתוך הנגלים. וקודם זה יש לנו לעוררך כי כל אותיות התורה הם כ"ב אותיות, נחלקות לשלשה עניינים. האחד, האותיות המניעות תנועה עליונית שכלית, ונקראות אותיות חשמ"ל. הב', אותיות המניעות תנועה גופנית, ונקראות אותיות חיו"ת. הג' האותיות המתנועעות מכח מניעות אבל אינן מתנועעות מעצמן ולא מניעות אחרות חוצה להם, ונקראות אופנים.
האותיות הנקראות חשמ"ל הן ד' אותיות של שם, שהם חשות וממללות, לפי שהם מניעות את שאר האותיות בנקוד, והם נסתרות ונבדלות ואינן נראות, ולפיכך נקראות חשמ"ל כלומר נסתרות וממללות. האותיות הנקראות חיו"ת הם הנקראות שמ"י נא"ה לכתו"ב, וקצת המדקדקים קראום שמלאכת"ו בינ"ה, ואלו הן האותיות שמניעות תנועה גופנית אבל לא תנועה שכלית, לפי שאינן מניעות לזולתן אם לא יתנועעו גם הם עמהם. האותיות הנקראות אופנים הם האותיות הנקראות גז"ע צד"ק פר"ח ט"ס, שאלו האותיות אינן מניעות לזולתן כלל, אמנם הם מתנועעות מכח האותיות הנקראות חשמ"ל ומכח האותיות הנקראות חיו"ת".
סוד החשמ"ל לרבי יוסף גיקטליא ז"ל- "ואחר שהודענוך זה נחזור לכוונתינו ונאמר, כי האותיות הנקראות חיות הן אחד עשרה אותיות שהם מניעות האותיות, ואע"פ שהן מניעות אותם הן מתנועעות עמהם, והתנועה שלהן הן כדמיון האבן ביד שלא תתנועע אם לא תתנועע היד עמה, ובדרך זה ממש יש תנועה גופנית לחיו"ת שהיא דומה לתנועת האבן ביד, והיא תנועת השמוש לא תנועת הנשמה. כיצד, הרי אמרנו לך כי י"א אותיות נקראותך חיו"ת, ואלו הן שמלאכת"ו בינ"ה, ונקראות חיות לפי שיש בכח כל אחת מהם כח חיים להניע התיבה לימין ולשמאל פנים ואחור למעלה ולמטה, כיצד כאמרך על דרך הלשון פעל, יבאו אלו י"א אותיות ויתגלגלו ממלת פעל י"א גבולים משונים אלו מאלו, באומרך, שפעל, מפעל, לפעול, אפעול, כפעול, תפעל, ופעל, בפעול, יפעל, נפעל, הפועל, הרי י"א אותיות גלגלו מלת פעל לי"א הפוכים וגלגולים משונים זה מזה, ובאלו ההפוכים תבנה ותכונן לשון הקודש ותכונת תורה ויסודותיה ובנייניה, ובהם נתלים כל פעולות עולם וסתריהם, וכל אחד מאלו י"א גלגולים צורך גדול, אלו חסר אחת מהם היתה הפעולה חסרה, כדמיון האדם שחסר עין או יד או רגל או אחד מאבריו, והרי אלו י"א אותיות מניעות התיבה לכל צד".
סוד החשמ"ל לרבי יוסף גיקטליא ז"ל- "אבל האותיות הנקראות חיות אינן משמשין אלא בשני שמושים לבד, הא' שמוש תנועת הגוף כאומ' עבר וישמשו אלו האותיות שמלאכת"ו בינ"ה, שעבר, מעבור, לעבור, אעבור, כעבור, תעבור, ועבר, בעבור, יעבור, נעבור, העובר, הרי אלו י"א אותיות משמשות ומניעות תנועה גופנית. השמוש הב', הוא שאלו האותיות הנקראות חיות גם הם חוזרות ונעשות במקומות אופנים, כאומרך דרך משל מל"ך, אף על פי שאלו הג' אותיות הם מאותיות שמלאכת"ו בינ"ה הרי חזרו שלשתן במלת מל"ך להיותן אופנים, והם צריכות להתנועע מכח אותיות אחרות זולתן, כאומרך, שמל"ך, ממלו"ך, למלו"ך, אמלו"ך, כמלו"ך, תמלו"ך, ומל"ך, במלו"ך, ימלו"ך, נמלו"ך, המול"ך, הרי גם אותיות חיות מתנועעעות מכח אותיות שמלאכת"ו בינ"ה, ונמצאו האותיות הנקראות חיות מתנועעות מכח אחרות אעפ"י שהם מניעות לזולתן, והם משתמשות בשני שמושים הללו ואין להם שמוש ג', כי השלישי השכלי מיוחד הוא לאותיות חשמ"ל".

יום שני, 20 ביוני 2011

"גן נעול שיעור 19

"גן נעול" עמוד 15- וזו היא צורת י' ספירות.

וזה אני רוצה לגלות אותן יותר יפה לסוף הספר ושם תמצא יותר יפה. "עד כאן".

בעיגול הראשון שמות הספירות, כשלמעלה "צדק" ו"מחשבה". ואם הולכים מן המחשבה כנגד כיוון השעון מקבלים את הספירות ממעלה מטה כפי שרואים בעיגול השני א,ב,ג,... ואם הולכים מן הצדק בכיוון השעון מקבלים את הספירות ממטה למעלה כפי שרואים בעיגול השלישי י,ט,ח,... ובעיגול המרכזי יש את ראשי התיבות של הספירות כשכל אחת עומדת במנוגדת לה. בתחתית ה"צדק" יש את המ' של ה"מחשבה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"מחשבה" יש הצ' של ה"צדק" המנוגדת לה. כך נמשיך לימין ולשמאל. בתחתית ה"יסוד" של את הח' של ה"חכמה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"חכמה" יש את הי' של ה"יסוד" המנוגדת לה. בתחתית ה"הוד" יש את הב' של ה"בינה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"בינה" יש את הה' של ה"הוד" המנוגדת לה. ובתחתית ה"נצח" יש את הג' של ה"גדולה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"גדולה" יש את הנ' של ה"נצח" המנוגדת לה. ובתחתית ה"תפארת" יש את הג' של ה"גבורה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"גבורה" יש את הת' של ה"תפארת" המנוגדת לה.

"גן נעול" עמוד 15- הנה כבר רמזתי לך סוד הספירות הנרמזים בפסוק זה, "לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש" (דברי הימים א' כט' יא'). וסימנם 'ג' ג' מנצ"ח הבי"ת', ורמזם 'ת"ג מחיצ"ה בג"ן'. וסוד מחיצ"ה צמיח"ה. כי השם ית' הצמיח תג בגן, ושמו אגו"ז עגול מחוץ ומרובע מבפנים ונחלק לשני חצאים. ושניהם אדוקין זה בזה והם שנים והם אחד. והוא שנרמז בפסוק זה, "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל" (שיר השירים ו' יא')."עד כאן".

הנה דוד המלך שמברך את השם בפסוק הזה רומז גם על הספירות מלמעלה למטה וממטה למעלה. שמונה אותן כסדרן "הגדולה והגבורה והתפארת"... ומסיים "לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש" שרומז על המלכות שעולה עד לראש המעלות. כעת לוקח הרב את ראשי התיבות של הספירות ויוצר בהם צירופים ג"ג מנצ"ח הבי"ת, הגג הוא הכתר, מנצח הבית הוא המלך. הכתר בראש המלך "כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים" (תהילים כ"ב). ת"ג מחיצ"ה בג"ן. מחיצה אותיות צמיחה. והת"ג הם האותיות וכן התגים הם כתרי האותיות, שהתגים מצמיחים את הגן הוא הגוף. התגים הם המחוברים למחשבה העליונה ויורדין לאותיות כנהר היורד מעדן להשקות את האותיות. הם אותיות הקודש הדוברות ברוח הקודש הם חומר הנבואה המצמיח את המתנבא שהופך ל"צמח צדיק" (ירמיה כ"ג ה'). "ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" עץ החיים הוא אותיות הקודש (אותיות הקדש=1231 ה1000 הופך ל1 ומקבלים 233=עץ החיים). וכן עשה שלמה ע"ה באמרו "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל". אגוז עגול מבחוץ ומרובע מבפנים, סוד רבוע בתוך עגול, שהוא סוד חותם בתוך חותם. כפי האותיות שיש להם גילוי ונעלם. כגון א' שהנסתר בה ל"ף (א-לף), שהנסתר נשפע ממקור עליון. כך חדר שלמה אל תוך תוכם של האותיות שלא נאמר בגנת אלא אל גנת, אל תוך. ועל כן מסע הספירות מתחיל למטה ומשם מן הסוף עולים אל התוך ומהתוך אל הראש.יום ראשון, 19 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 18

"גן נעול עמוד 14- והעשירית שהיא הראשונה שמה מחשבה וקרא זה כתר עליון וסודה מתהפכת עם הראשונה שהיא העשירית עם דרך היות שמה צדק, וכן בהיות לאדם מחשבה צודקת מקבל כח כללי משתי הספירות האלו וחשבון מחשבה=ספירה על כן החשבון והמנין והמספר שרש ראשון להוציא בהם השכל מן הכח אל הפעל השלם באמת. "עד כאן".

נאמר במשלי ח' "בי מלכים ימלוכו". מחשבתי הוליכה אותי אל המדרש. רבי שמעון בן עזאי רמי (מקשה) כתיב ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב ואת המאור הקטן, (זו הקושיה. שהרי נאמר "שני המאורות הגדולים" ותיכף מחלקת ביניהם התורה ואומרת "ואת המאור הקטן" למה קטן אם שניהם גדולים?) אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל הקב"ה לכי מעטי את עצמך, אמרה לפניו רבונו של עולם הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אלך ואמעיט את עצמי? (ילקוט שמעוני בראשית - פרק א - רמז ח')

הירח נקרא/ת לבנה והשמש נקרא/ת חמה. חמה ולבנה גימטריא חכמה ובינה. נחליף אותם בסיפור ואז נקבל שקובלת הבינה לפני הקב"ה שהיא אפשר לשני מלכים (חכמה ובינה) להשתמש ב"כתר". כיון שהם שווים אין הכתר יכול לתת משפעו שאינו יודע לאיזה כיוון יפנה. נשאלת השאלה מדוע לא פנתה החכמה? אך כיון שהחכמה היא מאגר האינפורמציה אבל אין דרכה בקושיות, ואילו הבינה היא המבינה דבר מתוך דבר היא באה בטרוניה. ואכן זיכה אותה הקב"ה למעט עצמה כיון שמקומה אחרי החכמה באופן טבעי. (קצרתי כי כבר הערכתי בנושא במאמר שכתבתי בבלוג ב28 לאוגוסט 2009 והמעיין שם ינעם לו)

ואולי אוסיף ציור משכלי להבנת הכתר. אומר ספר יצירה "המליך אות א' ברוח וקשר לו כתר. המליך אות ב..וקשר לו כתר" וכן לכל אות שהמליך קשר לו כתר. שהקב"ה מלך מלכי המלכים, והאותיות הם מלכי המלכים. ולכן קשר כתר לכולן. וכן לכל הספירות גם כן. אך כאן הסתיר את הכתר שנחשף הוא בראשונה בראש כולם. ואז באה הבינה בטרוניה והכה הקב"ה בראש הכתר ומתוכו נפלו שני כתרים אחד לראש החכמה ואחד לראש הבינה. וכך ממשיך להכות בו הקב"ה והוא יורד לראש כל ספירה. אך עקב שקיפותו אינו נראה בהם, עד שאפילו במקומו אינו נראה כלל. שהוא הכח המניע את הכח המוציא אל הפועל. ורצונו מתגלה במלכות אשר הכתר בראשה. וכעת האריך קצת בציטוטים מדברי הרב בכמה מקומות:

הספירה הראשונה שמה מחשבה ויוסיף לה שם לבאר ענינה ויקראוה כתר עליון מצד היות הכתר דבר מונח בראשי המלכים שהראש דומה בכלל הגוף למגדל הגבוה בכל העיר אשר בתוכו היכל המלך והוא מקום שכינתו והכתר אינו ממין הראש אבל הוא מקף כולה מלמעלה ועצם הראש מתעלם בתוכו ככה מחשבה מורה מעלת העצם האלהי והכנתו והעצם מסתתר בתוכה על דרך משל שאין שם תוך ולא חוץ ולא פנים, ויוסיף לה שם ביאור ויקראנה עוד אויר קדמון וענינו מבואר יותר מענין כתר. )אגרת וזאת ליהודה).

וידוע שנפש המשכלת היא בעלת המחשבה והיא אחת ומחשבותיה שתים והמחשבה לה כתר עליון והיא המביאה לידי הפעולות הטובות והרעות ואמנם הנפעלות בחכמה כולן טובות, ובסכלות כולן רעות, והמתבונן במפעלים ובמה שיתחייב מעצמן ומכוחם ידע זו אותם כפי הבנתו וכפי המשכתו אחרי הדעות הנאמנות אצלו ואין בחינת ההבנה כי אם בדעה ואין דעת בלי בינה ואין בינה כי אם בחינה בין החכמה והסכלות ואין חכמה בלתי השׂתכלות ועיון ורוב משא ומתן במחשבת הנפש המשכלת ואם כן המקובלים כשלא יחשבו בחכמתם מחשבת נשמתם ולא יתחכמו עד שיבדילו כי כוונתם בין הדעות עד שיאמינו מה שיאמינו בחכמה ובתבונה ובדעת מעט הבדל בין קבלתם ובין קבלת מקובלי שאר אומות קבלתם. זהו אשר רציתי לגלות לך מצורת עניין שם קבלה ודרכיה. (אגרת וזאת ליהודה).

הנה אתה רואה באלה צורות האצילות ודמות השפע הנאל"ץ והנשע"ף (הנאצל והנשפע) מן הספירה הראשונה שהיא נקראת כתר עליון, אויר קדמון, שכל ראשון, מחשבה עליונה. שגם היא שפע שאינו ממינה, כמו שאין האלף נכתבת ממין הסופר שכותבה אבל היא (האות) צורה נשפעת מכוחו והיא המעידה על כוחו. ) ספר גן נעול(.

אי אפשר לזכות בלי תשובה שהיא מדת התבונה הנולדת ממידת החכמה ומשתווה לה ודבקה עמה והיא היא. והיא גם היא נולדת מן המחשבה הנקראת כתר עליון, וקראוה ספירה ראשונה והחכמה שנייה לה והיא היא, והבינה שלישית לה ושלשתן שלש ספירות והן שלש מדות הראשונות שסודן יהוה יהוה ההויה, כלומר המחשבה מחכמת הבינה כלומר שהמחשבה השכלית מביאה את הנפש המשכלת להיותה חכמה עד שתבין בעצמה צורך התשובה, שהיא דומה על דרך משל כמי שיצא מארצו עירום מבלי לבוש ורואה בדעתו הכרח לשוב אל ארצו ואל מולדתו ואם הוא חכם משתדל לבלתי שוב ערום כשבא, אבל לבוש כלים נאים והגונים לו עד שישמחו כל רואיו בו. כן הנפש בהתחכמה עם רוב המחשבה יודעת לתקן בעצמה מדות התשובה שהן דעת ובינה והשכל. וכשהנפש מבינה מיד מגיעים אליה רחמים וחנינה מהשם שהוא מרחם על השבים המבינים וחונן להם דעת, כי הוא חונן הדעת בצורת חן ורחמים ומאריך אפו לאברי הגוף שהביאו את הנפש לחטוא, ובסוף גובה מהם דינו ושולחם ביד הכלל שממנו היו באמרו "וישב העפר על הארץ כשהיה" (קהלת יב' ז'). והאלהים שנתן הנפש לוקחה ומשיבה אליו בתשובה באמרו "והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה" (שם). ומרבה חסד ואמת לשני העניינים, לחי ולמת שמשיב כל אחד מהם לעניינו הראוי לו. (אוצר עדן הגנוז).

יום חמישי, 16 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 17

"גן נעול" עמוד 14- והתשיעית שהיא שנית שמה חכמה. "יהוה בחכמה יסד ארץ" (שם ג' יט'), ארץ העליונה, בית המקדש של מטה, מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. "עד כאן".

הפסוקים במשלי הקודמים לפסוק הזה מדברים על התורה הביאם כאן: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךָ לֹא יִשְׁווּ בָהּ, אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד, דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם, עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ וְתֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר, יְהוָה בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה". אם כך מהי היא החכמה בה יסד ארץ? היא חכמת התורה. ואומר אבולעפיה ה"ארץ" היא ארץ עליונה כפי שמביא האבן עזרא: ה' בחכמה יסד ארץ - ספר מעלתה (של התורה) שבה נברא העולם העליון.

מהוא יסד- מסביר המלבים בטוב דעת את העניין. אך מפאת אריכותו השארתי אותו לסוף, ואנסה בכמה מילים פשוטות להסביר. ואם יהיה ביד הקורא כח יעיין בסוף בדבריו הנפלאים. כיון שבעולם העליון עסקינן "יסד בחכמה" הוא הציור יש מאין. שהחכמה היא יש מאין, כי מה שהיה באין (באין סוף) נמצא בחכמה אך אין אפשרות להתבונן בה. והדרך היא להוציא בציור דהיינו תפיסת המחשבה והרושם שנותר ממנה הוא הציור. כפי שקורה שקמים מהשינה ולרגע מבזיק רושם של החלום ואם לא תופסים אותו על המקום הוא הלך לעולמו. ואפילו לפעמים מרגישים שהוא עומד ללכת ואין אפשרות לתפוס אותו והוא בורח וזו התפיסה היא פעולת החכמה.

ורומז הרב בדרכו הנפלאה ארץ עליונה (היינו) בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה.

ובית המקדש הוא נמשל ללבנו שהוא היכל השם ומשם יוצא אותו הצייר כיוון ששם גנוז האוצר של אין סוף (הרחבתי מאוד העניין במאמר ב11 למאי בעניין צייר הלב).

מקורות: מלבי"ם - ה' בחכמה יסד ארץ - מליצה זו מתאחדת עם מ"ש (לקמן סי' כ"ד) בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים, שמצייר בנין הבית בחכמה, וגמר הבנין שהוא הכינון (כי כונן הוא גמר הבנין) מצייר בתבונה, והתמלאות חדרי הבית בכלים יקרים מיחס אל הדעת, וכן יצייר את הבנין הכללי שהוא העולם שהיה היסוד בחכמה, והכנינה שהיא גמר הבנין בתבונה, והתמלאות החדרים שהיא התמלאות העולם בברכת ה' ע"י תהומות מים וע"י טל שמים מיחס אל הדעת, ובא הציור שהארץ היא יסוד הבנין, והשמים שם התקרה, שהנחת התקרה הוא משלים את הבנין, כמו שנאמר הבונה בשמים מעלותיו, והתהומות והטל וגשמי ברכה הם ימלאו את העולם בכל טוב וברכה, והנה יסוד בנין העולם נברא יש מאין שזה מיוחס אל החכמה, כמו שכתוב בראשית ברא אלהים שתרגומו בחכמתא, וגמר הבנין שהיה בששת ימי המעשה היה ע"י הוצאת יש מיש, וזה מיחס אל התבונה ורוצה לומר כי החכמה תוציא החומריים שלה מאין, רוצה לומר מהשם בעצמו שהוא האין סוף, אבל התבונה תוציא דבר מדבר מושכל ממושכל, וזה מצוייר עם גמר הבנין שהיה הוצאת יש מאין, והנהגת העולם אחר ששת ימי המעשה שימשיל במילוי חדרי העולם בכל כלי יקר, שמאז יבקע תהומות למטה ושחקים ירעיפו טל מלמעלה, כל ימי עולם, זה יצייר בדעת, וכבר התבאר שכל דבר שיכונה בשם חכמה יש בו שני דרכים במציאות הפוכים זה מזה, וכן בעת הוציא את העולם מאין ליש, היה במחשבת היוצר כמה אפשריות להמציא את העולם בדרכים אחרים ובחר להמציאו בדרך זה על פי החכמה העליונה, כמו שנאמר שהיה הקב"ה בונה עולמות ומחריבן עד שאמר דין הנין לי ודין לא הנין לי (אלא מוצאים חן בעיני ואלא לא מוצאים חן בעיני), וזה גדר החכמה, אולם אחר שהמציא את החומריים הראשונים יש מאין, לא היה עוד לפניו דרך אחר להוציא יש מיש, רק הדרך האחד שהיה מוכן לפי הכנת החומר הראשון, כמו שאמר במדרש משל לזורע ששה זרעים בבת אחת וכל אחד יצא בזמנו, וזה משל התבונה שאין בה שני דרכים הפוכים במציאות רק דרך אחד, וכן הוציא דבר מדבר לפי חוקי התבונה, ומה שמנהיג ההנהגה הסדורה כל ימי עולם לפתוח תהומות ולהריק טל לפי ההשגחה שמשגיח על צרכי עולמו, זה תלוי בדעת, והנה גם תולדות הארץ יש להם בחירה לעשות טוב או רע, ויש בהנהגתם שני דרכים במציאות, וזה הנהגת החכמה, ובזה יסד ארץ, וזה היה היסוד לבריאת עולם שיבראו בעלי הבחירה ויתנהגו כפי החכמה, אולם בשמים אין שם בחירה והנהגה הנכללת בטוב ורע, רק הם משכילים את יוצרם ויודעים בין אמת ושקר שזה גדר התבונה, וההנהגה הקבועה תמיד, בין לפי סדרי הטבע והמערכת בין לפי ההשגחה והפלא, זה תלוי בדעת אלהים לפי מה שיודע סדרי ההנהגה וצרכי העולם ודרכי התחתונים והצורך להשלמתם ולחיותם בידיעה מפולשת עד סוף כל הדורות שזה ענין הדעת.

יום רביעי, 15 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 16

"גן נעול" עמוד 14- והשמינית שהיא השלישית שמה בינה. "כי אם לבינה תקרא" (משלי ב' ג'), "ובכל קנינך קנה בינה" (שם ד' ז'). "עד כאן".

"כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא לַתְּבוּנָה תִּתֵּן קוֹלֶךָ" ה-נ"ך (נביאים כתובים) נכתב על קלף ולא מנוקד. כפי התורה שנכתבת על קלף אך אינה מנוקדת. אומרים חז"ל 70 פנים לתורה ועל כן לא ננקדת, על מנת שנוכל לדרוש אותה ב70 פנים. וכן ה-נ"ך. ועל כן דרשו חז"ל "אם ובינה תקרא", על תאמר אִם אלא אֵם.

בינה אותיות ב"ן י-ה. כל הספירות הם הוי"ה שלימה. הכתר הוא קוצו של יו"ד, החכמה היא י', הבינה היא ה', התפארת (על שש קצוותיה) היא ו', המלכות היא ה' שנייה. ובסדר הפרצופים י' נקרא אבא, ה' נקראת אמא, ו' נקרא בן, ה' שנייה נקראת בת (נוקבא). יוצא מכאן שתפסה הבינה את שלשת הפרצופים ב"ן י-ה, ב"ן י' ה', אבא אמא ובן. על כן התבונה היא ה' אחרונה שהיא מלכות.

אִם – כאשר תקרא לבינה קולך ישוב בתבונה. כך נראה לי שרוצה לומר הרב. שהרי כל ענייניו נעים סביב הנבואה. ונבואה מבינה (מצלצל). אך הענייה של קול הנבואה באה למתנבא מהתבונה היא המלכות.

"ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה". נאמרו כמה פסוקים בעניין קניית הבינה "קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" ונראה להגיד שבקנית הבינה לא תשכח אמרי פי. מהם אמרי פי השם? אלו מאמרותיו שברא בהם את העולם. כן המתנבא על ידי שיקנה בינה לא ישכח להגות באמרי פיו (בשם ע"ב) על מנת להגיע לנבואה.

"קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף" אומר המלבי"ם – "החכמה היא הלמודים המקובלים איך להתנהג בכל תכונת הנפש והמדות, והבינה הוא מה שמבין דבר מתוך דבר מעצמו, הן בענייני חכמה שמוציא דבר מדבר, הן בדברים שהשכל שופט עליהם על פי ההיקשים התבוניים בין אמת ושקר. עד כאן דבריו.

חרוץ הוא זהב כפי שנאמר בתהילים "כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ" אומר המלבי"ם על מקום "חרוץ זהב משובח".

אומר רבי אליהו הגאון מוילנא "קנה חכמה מה טוב מחרוץ וגו', כי החכמה היא נעלמת מעין כל חי והיא נגבלת ע"י הבינה, ומחמת הבינה יכול האדם להסבירה. והבינה נכללת בחכמה אך בהעלם. וכן החילוק בין כסף לזהב שהכסף נכלל בזהב אך בהעלם והזהב אינה להוצאה רק גנוז באוצרותיו אבל לא נתנה להוצאה. וכסף הוא טבעה לכן היא נבחרת איזה היא מטבע טובה. כמו שכתוב למעלה כסף נבחר גו'. וידוע שהחכמה הוא אחדות הפשוט רק ע"י גבולי הבינה הן נחלקין. וזהו קנה חכמה לשון יחיד מה טוב בעצם מחרוץ וקנות לשון רבים, בינה נבחר מכסף כלומר מהכסף נבחר היא נבחרת יותר". עד כאן דבריו.

ושלשת הספירות האלו: בינה חכמה וכתר, נעלמות הם. וכל אחת נסתרת בחברתה. שהכתר היא פנימיות החכמה, והחכמה פנימיות הבינה. והיכן מתגלת הבינה? במלכות.

ונשאלת השאלה, איך קונים בינה? ועוד נדבר בזאת רבות. והרב מלמדינו שהקניין נעשה בדרך צירוף האותיות. שהעיסוק התמידי בו הוא קניין הבינה.

יום שלישי, 14 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 15

"גן נעול" עמוד 13- השביעית שהיא הרביעית שמה גדולה והיא מדת החסד והיא מדת אברהם אשר דבק בה לאהבה. שנאמר "וחסד לאברהם" (מיכה ז' כ'), ובה נברא העולם ונתחדש ונבנה, "כי אמרתי עולם חסד יבנה" (תהלים פט' ג'), "כי חסדך גדול עלי" (תהלים פו' יג'), "וחסד יי מעולם ועד עולם על יראיו" (תהלים קג' יז'). ואלה השלש ספירות עוד הן נפשיות ועוד הן זרועות עולם, (ולב האדם) מכריע בין פעולת זרועותיו כשהוא נימול "ומל יי אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך" (דברים ל' ו'), אלה זרועיך. וסוד כח הלב בסוד זאת הספירה המתהפכת עם הנצח בסוד ארבע אם שבע הנודעים מדרך סוד באר שבע א' רע"ב שב"ע, שכך דרכו של הלב במלחמתו, פעם הוא רעב ופעם הוא שבע. וכן השמ"ש. "עד כאן".

שמה "גדולה" כפי שמובא ב-דברי הימים א' כ"ט- "לך יהוה הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש". דוד המלך מברך את השם יתברך במידותיו "לך הגדולה". דוד לא לוקח לעצמו את הגדולה הוא תולה אותה לשם. ועל זה נאמר איזהו חסיד? המתחסד עם קונו. כמאמר הזוהר זוהר משפטים קי"ד/ב, "ובגין דאת הוית גומל חסד עם שכינתא, דכל פקודין דילך לקיימא איזהו חסיד המתחסד עם קונו, יהב לך מדת חסד" (פירוש-ולפי שאתה היית גומל חסד עם השכינה שכל המצוות שעשית היו לקיים, איזהו חסיד המתחסד עם קונו. היינו ע"י קיום המצוות-עשה, לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס, אלא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, נתן לך הקדוש ברוך הוא מדת חסד. דהיינו להתקשר במידת חסד. ומי לנו גדול מאברהם במידה זו. שכל כולו היה חסיד לשם יתברך. והדבקות הזאת התקיימה על ידי אהבתו לשם, עד שנדבקה בו מידה זו כליל. כפי שאומר הנביא מיכה "וחסד לאברהם". ובמידת אהבה זו בורא השם את העולם כפי שנאמר "עולם חסד יבנה". כן מחבר דוד את החסד לגדולה "כי חסדך גדול עלי" ואיך קיימה דוד? על ידי אהבה ללא מצרים לשם. ואמר הרב אלו השלש ספירות דהיינו חסד גבורה תפארת הן נפשיות שקשורות בלב. שחסד והגבורה נקראים זרועות עולם כפי שהזרועות הם מימין ומשמאל ללב והם עושות רצונו, כך ספירות החסד והגבורה מדת חסד ומידת הגבורה פועלות לפי הכרעת התפארת היא מידת הרחמים.

התפארת היא המכרעת בין החסד לדין. כפי שהשופט מכריע במשפט בין שני הצדדים. כפי שלימדנו שלמה המלך במשפט שתי הנשים שילדו שני תינוקות. ואחת שתינוקה מת באה לפני המלך לטעון שהתינוק החי שלה. זו אומרת שלי הוא וזו אומרת שלי הוא. אמר המלך בחכמתו הווה ונחצה את החי לשנים ותתחלקו בו. זו אומרת כן וזו אומרת תנו לה ובלבד שלו תמיתוהו. נתן המלך לזו האחרונה את תינוקה. בא ללמדנו שלמה על דרך משלו שמשפט הוא בהכרעה! אין המשפט ממוצע אלא הוא מוכרע משני הצדדים, וחייב לנטות לאחד מהם. הוא ההכרעה לאיזה צד לנטות.

ומסביר הרב שכבר בלידתו של התינוק נוטע בו השם את כח ההכרעה. שנאמר "ומל יי אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך" (דברים ל' ו'), מהו זרעך? אלא זרועותיך.

את ענין התהפכות הספירות שמזכיר רבינו לאורך כל הדרך נראה בהמשך. כאן מזכיר שזו הספירה השביעית מלמטה והרביעית מלמעלה. ואם ניקח את ההפוכה לה שהיא הרביעית מלמטה והשביעית מלמעלה, היא הנצח. ומצרף הרב את השבע וארבע ומקבל "א' רעב שבע" ולומד מכאן, פעם (א') רעב, פעם (א') שבע. שכן פעולתו הגשמית של הלב שמתמלא בדם ופולטו. כשהוא פולטו הוא רעב וכשמקבלו הוא שבע. כן מהלכיו הרוחניים שהרי הפלא הגדול שבזמן שבירת הכלים במהלך בריאת העולמות לא יכלו הכלים להכיל את האור ונשברו. שהאור היה גדול מן הכלים. ואם נבוא לחקירת העניין, נתבונן באור שמגיע לספירות מראשן לסופן ולהיכן שמגיע נשבר הכלי הוא הספירה ונופלים הניצוצות למטה לספירה הבאה. והרי יש לנו כדור שלג שהולך וגדל. ונשאלת השאלה איך נעצר כדור זה? שהרי אם לא היה נעצר לא היה עולם. וכאן לימדונו המקובלים שבספירת הנצח יש בא מנגנון פעולה המקביל לאמונה. שהרי הספירה המקבלת את הניצוצות הנופלים, בדרך שכלית מבינה שאין לה שום סיכון והיא נשברת עמהם. אך ספירת הנצח בקבלה הניצוצות פנתה כלפי שמיא בתפילה ותחנונים. ועל כן חלק ממנה נשאר. וכך חוזר התהליך שהניצוצות הנופלים חוזרים להתחלה ונופלים שוב. וכך הנצח אט אט מעמידה עצמה וכל התחזקות שלה משפיעה כלפי מעלה, עד שהעולם נבנה. ומנגנון זה עובר דרך הדם אל הלב ושם הוא מקומו. היא נקודת האמונה פעם רעבה ופעם שביעה. ברוך יי לעולם אמן ואמן.

יום שני, 13 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 14

"גן נעול" עמוד 13- והששית שהיא החמישית, בה העולם מתחיל להתהפך בחותם ו"ה, יה"ו ראש, יו"ה עקב, מעלה ומטה רום ותחת, חמש ושש, שש וחמש, חמש וחמש, שש ושש, שמח העליון, שמח התחתון, שש התחתון, שש העליון, העליון שש ושמח, ותחתון שש ושמח, והנפש שהשם מקיף סביבה חתומה בחצי השם התוכיי שמספרו וגם דברו חמשה וששה. וכן היא שמחה וששה. וזהו סוד ונהנין מזיו השכינה, "ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" (ישעיה לה' י'). ושם זו הספירה גבורה והיא מדת הדין ויצחק אבינו קבלה שנאמר "ופחד יצחק היה לי" (בראשית לא' מב'). "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק" (שם נג'). "עד כאן".

"מי ימלל גבורות יהוה ישמיע קול תהלתו". מונה ספר יצירה את הספירות בדרך שונה. לספירה ראשונה קורא רוח הקודש, והשניה רוח, והשלישית מים, והרביעית אש. ומכאן ששת הספירות הבאות נחקקות בצירופי י-ה-ו לששת פאות העולם, מעלה ומטה דרום צפון מזרח מערב. הספירה החמישית מלמעלה למטה היא הגבורה, וממנה מתחיל חותמות ההוי"ה. (ספר יצירה פרק א' משנה י"ג) "חמש שלש אותיות מן הפשוטות חתם רום ברר שלש וקבען בשמו הגדול יה"ו וחתם בהם שש קצוות ופנה למעלה וחתמו ביה"ו. שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו ביו"ה". זה מה שרומז לנו רבינו שבה העולם מתחיל להתהפך בו"ה. שבספירת הגבורה נחתם השם יה"ו ואחריו בתפארת מתהפך ה-ו"ה ל-ה"ו. שבראש הוא המעלה הוא הרום יה"ו, ובעקב הוא המטה הוא התחת יו"ה. ה-ו"ה הם השש והחמש בגימטריה. וכן ה-שֵׁשׁ הוא ה-שָׂשׂ ה-חֲמֵשׁ הוא ה-שָׂמֵחַ.

כן הנפש שהיא תוך שם השם, י-הו-ה. והשם י"ה הוא שם השם, מקיף אותה. ונהנית הנפש מזיו השכינה המקיפה אותה. וכן יצחק נעקד על המזבח המאכלת מונחת על צוארו אביו הולך לשחוטו פחד עז נוקפו. אך מיד מתהפך הפחד ליראה נוראית. מהדהד הקול באימה באויר- "וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ יְהֹוָה מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי, וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר". השכינה במלא הדרה וזיוה עומדת ומגנה עליו, יראה גדולה אחזתו, מידת הדין מתגלה לו, הן במעשה אביו שנשלח ברצון השם, והן בגבורתו העזה. וקנה בזאת את מדת הדין שהפחד יהיה לו ליראה וכל ימיו יעמוד בגבורה.

"תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד בִּגְדֹל זְרוֹעֲךָ יִדְּמוּ כָּאָבֶן עַד יַעֲבֹר עַמְּךָ יְהֹוָה עַד יַעֲבֹר עַם זוּ קָנִיתָ". עד כאן להיום!!

יום ראשון, 12 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 13

"גן נעול" עמוד 12- השלישית שהיא השמינית שמה הוד, "אשר תנה הודך על השמים" (תהלים ח' ב'). "עד כאן"

הוד מלשון הודאה להודות על האמת "תנה הודך על השמים", השמים היא התפארת היא מדת אמת. וכל ספירה, העליונה ממנה נקראת שמים. כן התפארת מעל ההוד. הוד הוא מראה מרשים, כמאמר רבי עקיבא לחבריו "כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, דכתיב (תהלים קא ז) "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני". נצח והוד הם אבני היסוד, אבני שיש טהור, הוא האתר שמשם הנביאים יונקים. אך משם מתנבאים באספקלריאה הבלתי מאירה שלא כמשה רבינו שהתנבא מן התפארת.

"גן נעול" עמוד 12- והרביעית שהיא השביעית שמה נצח, "נעימות בימינך נצח" (תהלים טז' יא'). ועל שתיהן השוקים עומדות, וברית יחד מכוונת באמצע במילת המעור ואלו השלש ספירות מורות על המצאות העולם התחתון. והראשונה מקבלת שפע משלשתן ומשגחת בחלק דק ממנה. ואחרון נקרא חלון על תחתונים כולם, ודי להם בו לפי מהותם לתנועה שכלית וגשמית לברוא בם בריות, ולחדש עולם בכל יום ויום תמיד מעשה בראשית."עד כאן".

אומר דוד המלך "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח". אומר רש"י- תודעני אורח ימים, לשון עתיד. הכוונה שהחיים האמיתיים הם חיי הנפש בעת שתפשוט הגוף מעליה. ואיך יגיע לזה המתעלה במידות, על ידי "שבע שמחות" שהיא שמחה שאין לה קץ. וממשיך הפסוק "את פניך נעימות בימינך נצח" שהוא העונג מזיו השכינה. שהתענוג הגשמי יש לו קץ אבל הנעימות הנמצא בימין הוא הנצח היא השמחה האמיתית, כפי שאמרו חז"ל במסכת שבת "אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר". ומיהו עשיר השמח בחלקו. ואמר הרב שעל שתי מידות אלו השוקיים עומדות שהם עמודי הבניין, השמחה והאמת. שישמח בחלקו ויכבוש את יצרו, איזהו גבור הכובש את יצרו ואז יתקרב לאמת. ואז החוט המשולש במהרה לא ינתק. והמלכות מקבלת מן שלשת ספירות אלה ועל כן נוהגת בחכמה.

"גן נעול" עמוד 12- ועוד החמישית שהיא הששית שמה תפארת. וזכה בה יעקב אבינו והיא מדת האמת. שנאמר, "תתן אמת ליעקב" (מיכה ז' כ'). ובה שם המיוחד חתום כ"ו וכתר השכינה שהוא י' על ראשו יעקב ישראל, וכן ראש יהודה, י' שלו המלכות, וגם הודה לתמר כלתו באמרו "צדקה ממני". והיא אמרה "הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה". ואמרה "לאיש אשר אל'ה ל'ו אנכ'י הר'ה (בראשית לח' כה'), בסופם חתום השם. וכשתחבר כלל מספר יהוד"ה ותמ"ר תמצא שם המפורש הרמוז למעלה, ורמז שם בן הארבע אותיות, "ומהללים לשם תפארתך" (דה"א כט' יג'). "עד כאן".

התפארת היא המידה המכרעת שבין החסד לדין. ועל כן שם השם השייך לאותה ספירה הוא שם י-ה-ו-ה, שהוא המכריע ברחמיו. כפי שרומזת אות הי' מן שם ההוי"ה, וכן ביעקב שאחר נקרא ישראל, וכן ביהודה. היו"'ד בהם באה לרמוז על מידת האמת שהיא המכריעה, שהיא כתר השכינה. שהכתר היא העשירית מלמטה והשכינה היא העשירית מלמעלה היא י'. ומי שרכש את המידות אלה הוא יכול להכריע המשפט לאמת. ואל יטענו מקרה יעקב שמקבל מאביו את הבכורה (שנראה בעורמה) שהרי קנה הוא כדין את הבכורה מעשו. וכן ענייניו עם לבן. שקניית המידה מלווה בנסיונות. וכפי שבא על יהודה. וכן אומרת לו תמר "לאיש אשר אל'ה ל'ו אנכ'י הר'ה" שרומזת לו שבהודעתו יחתם בו שם הוי"ה היא התפארת. וכן רומזת לנו התורה משמם-יהודה ותמר=676 שהוא שם הוי"ה בריבוע 26X26=678 שם הוי"ה בן ארבע אותיות, וארבעה אותיות=1101=תפארתך. וכפי שבהוד מתעורר על האדם המידה הרעה של השקר ובהודעתו קונה את המידה, שהרי ההוד היא מקבלת מן התפארת מצידה השמאלי. כן חוזר תיקון האמת במידת התפארת ושם צריך לגלות את ההכרעה האמיתית.

יום שלישי, 7 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 12

"גן נעול עמ 11- ואחר כן יעיין עוד בשנית לה שהיא הספירה התשיעית והיא שרש לעשירית שהיא ענף אחרון לכל הספירות, ושמה יסוד. והיא נרמזת בברית מילה ומכח זו הספירה התשיעית עושה העשירית פירות. ונכרתו בה שלש עשרה בריתות בסוד האבות ובהן עיקר פריה ורביה. "עד כאן"
אנו עולים בסולם מן המלכות אל היסוד הוא הצדיק שנאמר "וצדיק יסוד עולם" (משלי י כה). ונקראת אותה המידה ברית. ואל נחשוב מפני שיש בה תאווה אינה ממידות חיי העולם הבא כי נאמר "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו". והוא סוד הברית הנקרא נהר היוצא מעדן להשקות את הגן, היא אשתו. כי הברית באדם הוא כלל כל הגוף לכן נקראת מידה זאת "כל". כנאמר, "ויברך את אברהם בכל". ודרשו מכאן חז"ל בת הייתה לאברהם ובכל שמה. שכרת איתו השם יתברך ברית "בזרעך" ו"בהארץ הזאת". שרכש אברהם את מידת הצדיק כפי שמכנהו אבימלך "הגוי גם צדיק תהרוג". (מסביר רבינו בחיי על המקום-יתכן לפרש כי היה אבימלך אומר על עצמו אם אתה הורג גוי זה תהיה סיבה שיהרג גם הצדיק, ואמר זה על אברהם כי אם יהרג המלך על המעשה הזה הלא עבדי המלך יהרגו לאברהם). וכיון שזכה להיות צדיק, זכה לזרע, נהר יוצא מעדן ודבק באשתו, היא השכינה "הארץ הזאת", היא השבת, היא הנפש. שנאמר "שבת וינפש" וי אבדה נפש. וצדיק אוכל לשובע נפשו, שבאכילתו נהנים כל האברים. כפי עץ החיים שכל החיים יוצאים ממנו. ועל כן נקראת זאת המידה חיי העולמים, שמחייה את כל העולמות, כמו העץ שיונק משורשיו ומחייה את ענפיו ופרותיו אשר תחתיו, והם אשתו הדבקה עמו הנקראת נפש. ונאמר "צדיק מושל יראת אלהים" (שמואל ב' כג' ג') ואומר ה"רקאנטי"-אמר הקב"ה אני מושל בכל, ומי מושל בי צדיק. שאני גוזר גזירה והוא מבטלה. והענין הוא כשיגיע האדם למעלת צדיק עולה עד הבינה וקורעת לו גזירה שגזרו לו בבית דין של אבות העליונים שהם ע' סנהדרין העליונים (עד כאן מהרקאנטי). ואיך מושל הצדיק בנפשו "שבת וינפש" שמכבדה כגופו ואוהבה יותר מגופו. שבשבת מכבדה במאכלים ומשביתה ממלאכה, וביתר הימים אוהבה יותר מגופו, שממעט במאכלי הגוף ונותן לה כדי מלאכתה. ואז הוא גבור שנאמר, איזהו הוא גבור-הכובש את יצרו. ונקראת תשיעית על שם הנאמר על יום הכיפורים "ועיניתם את נפשותכם בתשעה לחודש" וכי בתשיעי מתענים? והלא בעשירי מתענים אלא אומרים חז"ל כל האוכל בתשיעי כאילו התענה בתשיעי ובעשירי. שהצדיק אכילתו תמיד לתת שובע לנפשו. שכובש יצרו ומושל עליו.
ועל אותה הברית אומרת המשנה שנכרתו עליה י"ג בריתות -
(נדרים פרק ג' משנה יא)
קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לִבְנֵי נֹחַ, מֻתָּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בְּאֻמּוֹת הָעוֹלָם. שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְזֶרַע אַבְרָהָם, אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וּמֻתָּר בְּאֻמּוֹת הָעוֹלָם. שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְיִשְׂרָאֵל, לוֹקֵחַ בְּיוֹתֵר וּמוֹכֵר בְּפָחוֹת. שֶׁיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנִין לִי, לוֹקֵחַ בְּפָחוֹת וּמוֹכֵר בְּיוֹתֵר אִם שׁוֹמְעִין לוֹ שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָהֶן וְהֵן לִי, יַהֲנֶה לַנָּכְרִים. קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָעֲרֵלִים, מֻתָּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בְּמוּלֵי הָאֻמּוֹת. קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לַמוּלִים, אָסוּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל וּמֻתָּר בְּמוּלֵי הָאֻמּוֹת, שֶׁאֵין הָעָרְלָה קְרוּיָה אֶלָּא לְשֵׁם הַגּוֹיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ט) כִּי כָל הַגּוֹיִם עֲרֵלִים וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל עַרְלֵי לֵב, וְאוֹמֵר (שמואל א יז) וְהָיָה הַפְּלִשְׁתִּי הֶעָרֵל הַזֶּה, וְאוֹמֵר (שמואל ב א) פֶּן תִּשְׂמַחְנָה בְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים, פֶּן תַּעֲלֹזְנָה בְּנוֹת הָעֲרֵלִים. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, מְאוּסָה הָעָרְלָה שֶׁנִּתְגַּנּוּ בָהּ הָרְשָׁעִים, שֶׁנֶּאֱמַר, כִּי כָל הַגּוֹיִם עֲרֵלִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, גְּדוֹלָה מִילָה שֶׁנִּכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְרִיתוֹת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, גְּדוֹלָה מִילָה, שֶׁדּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת הַחֲמוּרָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר, גְּדוֹלָה מִילָה, שֶׁלֹּא נִתְלָה לוֹ לְמֹשֶּׁה הַצַדִּיק עָלֶיהָ מְלֹא שָׁעָה. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר, גְּדוֹלָה מִילָה, שֶׁדּוֹחָה אֶת הַנְּגָעִים. רַבִּי אוֹמֵר, גְּדוֹלָה מִילָה, שֶׁכָּל הַמִּצְוֹת שֶׁעָשָׂה אַבְרָהָם אָבִינוּ לֹא נִקְרָא שָׁלֵם, עַד שֶׁמָּל, שֶׁנֱּאֶמַר (בראשית יז), הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים. דָּבָר אַחֵר, גְּדוֹלָה מִילָה, שֶׁאִלְמָלֵא הִיא, לֹא בָרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת עוֹלָמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה לג), כֹּה אָמַר יְיָ אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה, חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי:
לא כאן המקום לעסוק במשנה זו ורק מסדר עריכת המשנה ניתן לראות כיצד בונים לנו חז"ל תילי תילים של סודות במשניות.
ומפני עדינות וצניעות המידה וכן מפאת בורותי דברתי בה ברמזים. ועיקר תיקונה הוא תיקון המחשבות. וכן כפי שהזכרתי נקראת זאת המידה "כל", ועליה נתקן התיקון הכללי. ובעזרת השם עד הבוקר נשמע את קבלת התורה בברקים ורעמים המישרים את העקמימות שבלב, ונוכל לקיים "נעשה ונשמע".

יום שני, 6 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 11


טרם נביא מתוך הספר אנו שבים להמשך ההבנה מן הציטוט הקודם שיהווה לנו כניסה אל עולם הספירות ומשם אל האותיות.

כמו שאי אפשר לספינה בלא קברניט כך אי אפשר לעולם בלא מנהיג. והוא האין סוף ברוך הוא. והכל מודים שעילת העילות אין לו חקר וגבול. אך אם לא יאמין בשם ובמידותיו כל הכח שימשך עליו לא יהיה מהשם וממידותיו. כפי שנאמר "והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה" (דברים כט יח) והשם ימדוד לו כפי מידותיו, כפי שנאמר בפסוק הבא "לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים". ואפילו אם יאמין בשם ובמידותיו ויכפור במנהיג דהיינו בהשגחה ויאמר הכל מקרה אף השם ילך עמו בקרי כפי שנאמר, "ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי. והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם" (במדבר כו כז). ואף אם יאמין בכל זה וישאל ומאיזה כח נגיד שיש שם ספירות? נגיד, שהאין סוף הוא שלם בלי חסרון ואין לו גבול שאם היה לו גבול היה חסר. וגם אם נבוא לומר שיש לו כח בלא גבול ואין לו כח בגבול נחסר משלמותו. וכיון שאין לחסר משלמותו נאמר שיש לו כח בגבול מבלי גבול, והנמצא ממנו תחילה הם הספירות שהם הכח השלם וכח החסר. וכשהם מקבלים מהשפע הבא מהשלמתו הם כח שלם. ובהמנע השפע מהם יש בהם כח חסר. לכך יש בהם כח לפעול בהשלמה ובחסרון. וכך נמשיך ונוכיח שהם עשרה בכח אחד. לפי שאין עצם בא בלא גבול ובלא מקום, ואין מקום בלי ארך רוחב ועומק והם שלשה בשלשה והם תשעה שמתקיימים בכח העצם והם עשרה. (כל זה מדברי הרב עזריאל מגירונה מהמקובלים הראשונים). וכך נוכיח שהם נאצלות ולא נבראות ואז נבוא לדבר במהותם. וכשנדבוק בכללותם יחד נוכל לדבוק בשם באמצאות האותיות. ואין הדרך בא מכיוון אחד דהיינו מן הספירות אל האותיות, אלא היא באה משני הכיוונים. מן הדבקות בספירות נבוא לדבקות באותיות. ומן הדבקות באותיות נבוא לדבקות בספירות. מתיקון המידות נעלה אל הדבקות בשם, ומן הדבקות בשם נבוא אל תיקון המידות. וכעת נדבר במהותם.

מהות הספירה שוה לכל דבר ולכל תמורה שאם לא היה בהם כח שוה לא היה כח לכל דבר. כי מה שהוא אור אינו חשך ומה שהוא חשך אינו אור. ולכן יש לדמות מהותם לרצון הנפש שהיא שוה לכל החפצים ולכל המחשבות המתפשטות ממנה, אע"פ שהם רבים אין עקרם אלא אחד בדבר ובתמורתן, וכן חיי הנפש והשכל והחן והחסד והרחמים אע"פ שהן יש מאין אין ישותם גמורה. אך בהתלבש העצם בדמיון יש לנו לדמות הכח הראשון אל האור המתעלם. והכח השני אל האור (המתעלם) הכולל כל גוון. וזה האור הוא כעין התכלת שהיא תכלית כל הצבעים ואין בו עין גוון ידוע. הכח השלישי אל האור הירוק, הכח הרביעי אל האור הלבן, הכח החמישי אל האור האודם, הכח הששי כלול מלובן ואודם, הכח השביעי כח האודם הנוטה ללובן, הכח השמיני כח הלובן הנוטה לאודם, הכח התשיעי כלול מלובן ואודם ומן האודם הנוטה ללובן ומן הלובן הנוטה לאודם, הכח העשירי כלול מכל גוון. (כל זה מדברי רבי עזריאל מגירונא)

"גן נעול" עמוד 11- הראשונה והיא הקרובה לו, ושמה צדק. והיא השכינה ונקראת בשמות רבים, והמשיגה הוא המדבר ברוח הקודש. ורמזה "ולמשח קדש קדשים" "ולהביא צדק עֹלמים" (דניאל ט' כד'). וצריך המקבל לרדוף אחר זו ההשגה בכל כחו שלו, "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ" (דברים טז' כ'), ונאמר "צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה" (תהלים קיט'). "וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב' ד'), ורבים מהם עד אין מספר. "עד כאן"

ואנו קוראים אותה מלכות, ונקראת צדק כי היא מחוברת ליסוד הנקרא לצדיק, ומפני שהצדיק מחובר עמה תמיד נקראת צדק. ועל זה נאמר "פתחו לי שערי צדק" (תהלים קיח יט). והיא סוף המחשבה, כי בהיות המחשבה ראשונה לכל. ותחילתה יוצאת מן האין סוף ומתפשטת עד המלכות שהיא סוף המחשבה, שהוא שם אדני שהוא אדון כל הארץ, שהיא מדת הדין. שנאמר "והוא ישפט תבל בצדק ידין לאומים במישרים" (תהלים ט' ט'). והיא קושרת, הכל כפי שהיא סוף המחשבה הבאה מהמחשבה הראשונה, כן היא חכמה תתאה הבאה מהחכמה העילאה, וכן היא הבת הבאה מן הבינה שהיא אם הבינה, וכן זיווגא בתפארת וכן היא דבוקה ביסוד. ועל כן הדבק בא ומשיגה קצרה בידו הדרך. והדבקות בא היא בצדק שנאמר "צדק צדק תרדוף" "למען תחיה" "וירשת את הארץ". הארץ היא השכינה. ועל שבע הספירות התחתונות נאמר, שבע ספירות הבנין. והבנין מתחיל מן השביעית שהיא מלכות. והשביעית היא השבת שהיא כוללה מהכל. "ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" שמנוחת השבת מן המלאכה היא הדבקות בה. שאז עם השביתה תבוא התפשטות הגשמיות ותעלה המחשבה עד לשורשה. ובזה יזווג את השכינה אל בן זוגה הוא הצדיק "וצדיק באמונתו יחיה".