יום רביעי, 1 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 8

"גן נעול" עמוד 8- הנה כבר התבאר זה ממה שרמזנו עליו, ובא בדבריהם ז"ל זה הסוד המופלג בעניין המטר, על פסוק "וכל שיח השדה", כל האילנות משיחין עם הבריות וכו'. ונאמר שם תחתיו מעט, הזכיר שם מלא על העולם מלא, ואמר כשם שהוא מזכיר שם מלא על עולם מלא, כך מזכיר שם מלא על ירידת גשמים. ואמרו קשה היא גבורת גשמים, שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית. ואמרו גבורת גשמים, לצדיקים ולרשעים. תחיית המתים, לצדיקים בלבד. ונאמר טל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים. והיודע סוד הטל והמטר והגשם יכיר באמת סוד תחיית המתים, וידע שהרשעים אפילו בחייהם קרואים (קרויין) מתים, והצדיקים אפילו במיתתן קרואין (קרויין) חיים. ואיך יחיה לעתיד לבוא מי שהוא מת כשהאחרים חיים? ואיך ימות מי שהוא חי בעת שהאחרים מתים? וכל שכן שהדין גוזר שיחיה הצדיק בכל מיני החיים, שאפשר שימצאו בעולם בזכות צדקו אחר היפרדו מחיי העולם הזה הכלים בזמן מועט. וכל חיים זולת אלו צריכים להיותם טובים מאלו, והוא מושכל לכל משכיל, שאם הם כאלו גם הם כלים כאלו. ואם הם טובים מאלו אינם ממין אלו. ואם כן אם הם לנפש לבד, והם נצחיים לה הנה הם טובים מאלו הכלים בזמן קטן. ואם הם לגוף ולנפש יחד, והם נצחיים לשניהם יחד, גם הם טובים מאלו. רק אי אפשר להיותם דומים לאלו אשר הם תלויים באויר ובמזון ובזמן. אבל יתכן שיתלו בסבתם ויבטלו אלו. "עד כאן"

נפתח בדברי המדרש שמביא רבינו "וכל שיח השדה - הכא אומר וכל שיח השדה, ולהלן הוא אומר ויצמח ה' אלהים מן האדמה. להלן לגן עדן, וכאן לישובו של עולם. אלו ואלו לא צמחו עד שירדו עליהן גשמים. וכל שיח השדה - כל האילנות כאילו משיחין אלו עם אלו וכאילו משיחין עם הבריות, כל האילנות להנאתן של בריות נבראו. מעשה באדם אחד שבצר את כרמו ולן בתוכו ובא הרוח ופגעתו (בצר את כל הפירות אך כל זמן שהיה בו פירות העצים הגנו עליו, ועכשיו שלא היה בו פירות ניזוק). כל שיחתן של הבריות אינן אלא על הארץ עבדא ארעא לא עבדא (כל שיחתן של הבריות על תבואות הארץ ופירותיה, האם עשתה הארץ פירות או לא עשתה?). כל תפלתן של ישראל אינו אלא על בית המקדש:

כי לא המטיר מטר - משקה ומרוה מזבל ומעדן וממשיך מאי קראה תלמיה רוה נחת גדודיה וגו' צמחה תברך:

כי לא המטיר ה' אלהים - שם מלא הזכיר על עולם מלא. כשם שהזכיר שם מלא על עולם מלא כך מזכיר שם מלא על ירידת גשמים. ג' דברים שקולים זה כזה אדם ארץ מטר ושלשתן משלש שלש אותיות. ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם אין אדם. ואדם אין לעבוד את האדמה - לא נברא האדם אלא לעמל זכה עמלו בתורה לא זכה עמלו בארץ אשרי שעמלו בתורה. כי לא המטיר וגו' - אלמלא אדם אין ברית כרותה לארץ להמטיר עליה, שנאמר, להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו (איוב לח כו) מתחלה ואד יעלה מן הארץ וחזר בו הקב"ה שלא תהא שותה אלא מלמעלה מפני ד' דברים מפני בעלי זרוע ובשביל להדיח טללים רעים ושתהא גבוה שותה כנמוך ויהיו הכל תולין עיניהן כלפי מעלה הדא הוא דכתיב לשום שפלים למרום" (ילקוט שמעוני בראשית פרק ב' רמז כ').

ונביא הלאה מדברי המדרש "אמר רבי הושעיא קשה היא גבורות גשמים (קשה להבנה הפלא) שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית. מאי טעמא (מהו הטעם והדרש לכך) (איוב ה) עושה גדולות ואין חקר וגו' במה (במה אנו אנו רואים את גדולותיו שאין להם חקר? בגשמים) (שם) הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות רבי אחא מייתי לה מהכא (לומד מכאן) (ירמיה י) עושה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו מה כתיב בתריה (שם) לקול תתו המון מים בשמים ואין קול אלא גשמים שנאמר (תהלים מב) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך" (שהרי הגשמים שלכאורה נראה שזהו דרך הטבע, אך גם זה בעצמו פלא. שעולים המים מן הים ועומדים בשמים וחוזרים לארץ מתוקים וחוזר חלילה. אך הפלא הגדול שהחוקיות יוצאת מגידרה ללא הסבר, שהרי לפעמים לתקופות ארוכות לא ירד המטר כלל, ויורד במקום אחד ובמקום שני לא. ורואים שהכל שלא כדרך הטבע) (בראשית רבה פרשה יג סימן ד).

וממשיך רבינו ושוזר המדרשים על מנת להכניסנו בסוד השם. שהרי גבורות הגשמים ניתנו לרשעים ולצדיקים, ואילו תחיית המתים לצדיקים בלבד. וקושר תחיית המתים לטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות מתים. שהרי גם בפשיטותו קשה הטל מן הגשם. שהרי הגשם בא מן העננים שהם אדי מי-הים. אך הטל עולה מן הארץ מן העפר. רומז רבינו על מלת טל שהיא בגימטריה 39 כמנין כוז"ו. שזהו מכינויי השם שכל אות בו באה משם השם, אך מהאות שלאחריה. מן י-ה-ו-ה לאחר הי' באה הכ' ולאחר הה' באה הו' ולאחר הו' באה הז' ושוב לאחר הה' באה הו'. ועל כן אנו כותבים במזוזה מצדה האחורי "כוזו במוכסז כוזו" ובאם נהפוך נראה שזה כתוב כנגד יהו"ה אלהינו יהו"ה (אחד). וכן "יהו"ה אחד" בגימטריה 39. והסוד הגדול ששם ההוי"ה מהותו הוא המחיה הכל. שהוא היה הוה ויהיה והוא המהוה. ועל כן סוד הטל שהוא "יהו"ה אחד" הוא המחיה.

ועל כן הגשמים לכולם שמהם יבוא כל אחד להתעוררות ויָכֵל לדבוק בבורא. והצדיקים הדבקים בו שהוא הטל, הטל דבק בהם ומחיה אותם תמיד. וממשיך רבינו ומתפלפל באותן המסקנות ויתבונן המשכיל ויבין.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה