יום ראשון, 5 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 10

"גן נעול" עמוד 9- ועתה בני יוודע לך באמת, כי לולי היותי חס על כבוד אבותיך הקדושים, לא הייתי כותב לך דבר מכל זה העניין, כי הוא דבר שעומד ברומו של עולם, והקדמתי לך זו ההקדמה כדי לקשור עמה מה שתשמע לפנים. ודע שאם יפתוך שום אדם לומר לך שהוא מקובל מסתרי תורה, ואינו בקי בנתיבות "ספר היצירה", שהם ל"ב נתיבות פלאות חכמה והם עשר ספירות בלימה, ובסוד עשרים ושתים אותיות יסוד, אין ראוי שתאמין בקבלותיו הנסתרות המורות על ידיעת השם בשם, עד שיביאו לך ראיות ומופתים מנתיבות הספר הנכבד ההוא, או מן הדומים לו מספרי חכמי הקבלה ז"ל, או מתורה שבכתב הכוללת כ"ד ספרים. "עד כן".

נראה לי שבמילים "אבותיך הקדושים" מתכוון רבינו לגילגולים קודמים, כפי שמובא עניין ה"אבות" בשער הגלגולים. ותולה רבינו את קבלת השמות בידיעת ספר היצירה שהוא היסוד והשורש לקבלת השמות.

"גן נעול" עמוד 9- והזהר בך והשמר לך ושמור נפשך מאד מלהרהר אחר חכמי הקבלה, ולא תכחיש מהם דבר, אלא מה שימסרך אדם מעניין מכחיש המורגש או המושכל, והוא שאין דבר מנתיבות הקבלה האמתית נופל תחת אפשרות ההרגש האנושי. ואמנם הקבלה היא ענין שגלהו השכל האלהי לנביאים לבדם. כמו שנאמר, "כי לא יעשה אדני אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים" (עמוס ג' ז'). והוא הענין שנעלם מחכמי המחקר תכלית ההעלמה ואינו ראוי לכל אדם כי אם ליחיד אחד המשוטט בין היחידים הרבים, המיחדים את שם הנכבד בקבלה בלתי מוצאת לפועל. והיה זה תוכם יחיד כמו שהנפש יחידה בכל הגוף בעל האברים הרבים. ובזכותו כולם חיים ובעבורו נבראו כולם. והוא נברא להכיר את קונו ולעבדו בלבב שלם ובנפש חפצה עבודת אמת. "עד כאן".

וכפי שבפסקה הקודמת מזהיר הרב שלא לשמוע למי שאין קבלה בידו, כן כאן מזהיר לשמוע ולא להכחיש לדברי חכמי הקבלה, אלא אם יכחיש המוסר דבר הנראה לחושים או המקובל לשכל. אך אם לא יכחיש המוסר את ההרגש האנושי או את השכל אין להרהר אחר דבריו, אפילו שאין באפשרות המקבל להרגיש את אמיתות הדברים. כיון שהקבלה נתגלת לנביא מן השכל האלוהי, ואפשר גם ליחיד המייחד את השם בצנעה ואפילו שטרם הגיע אל מדרגת הנבואה. אך ביחודו את השם הוא כעין הנפש שמפעילה את כל הגוף כפי הדבקות בה.

"גן נעול" עמוד 10- ומפני שראיתיך בכתבך מבקש ממני פירוש "ספר יצירה", ופירוש האלפא ביתות היוצאות ממנו, מהם שראית בכתב ששלחתי לך ומהם שלא ראית, עלה בדעתי לרמוז לך מזה ומזה, דבר מספיק לכיוצא בך, ולפתוח לבך על דרך האמת בקבלה הפותחת הלבבות, ולא המדומה המכזבת, בפתיחת לב אשר לא יכזבו מימיו. ואמנם מפני שאי אפשר לפרש לך כל דבר בספר, מפני פחד עיני בשר העיורים, אדבר בזה עמך בקצת ראשי פרקים, ואם תרצה להצליח תשלימו מעצמך והיה ה' עמך. והנני רוצה להתחיל לך במסירת הקבלה לפי דרכי "ספר היצירה" בכלל. ואני יודע שאם תרצה להשתדל להשיג האמת יפתחו לך בו שערי רחמים."עד כאן".

ספר זה-"גן נעול" כותב רבינו בשנת 49 לחייו. וכבר 3 שנים קודם כתב את ספרו "אוצר עדן גנוז", שהוא הארוך ביותר מכל ספריו. והוא פירוש על ספר יצירה, כפי ספר זה. אך "אוצר עדן גנוז" גדול פי 6 ויותר מ"גן נעול". והרגיש הרב שלדורנו האריכות והעיון הרב יוביל אותנו לנטישת הרצון וההשתדלות. על כן הביא לנו על מגש הכסף את הדברים בתימצות ובקיצור. ועל כן סידרתים בעזרת ההשגחה ש"גן נעול" בא לפני "אוצר עדן גנוז". והנותן מקום רחב בליבו למען יחדרו הידיעות אל ליבו ויפתחו עיניים עיורות יצליח לעלות במעלה הסולם.

"גן נעול" עמוד 10- דע כי כלל כל הקבלה נכלל בשני עניינים הנזכרים "בספר היצירה". האחד מהם ידיעת עשר ספירות והשני ידיעת כ"ב אותיות, וצריך שישתדל המקבל שמקבל שמות הספירות תחילה לקבל שפע אלהי מהם בעצמם לפי מדותיו. וידבק בכל ספירה וספירה מהם לבדה ויכלול דבקותו עם הספירות כולן יחד ולא יקצץ בנטיעות. ויעיין תחילה בספירה העשירית בכלל שהיא, "עד כאן".

כך נפתח ספר יצירה - "בשלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה.." שלושים ושתים הנתיבות נחלקות ל10 ספירות ו22 אותיות. ביאור הספירות והעבודה סביבם תופס מקום קטן בספרי רבינו וכל שכן קבלת השפע באמצעות הספירות.

ונקדים לבאר את עניין עשר הספירות ו22 האותיות. - אם נבוא לקבל את דרך השתלשלות העולמות מן האין-סוף דרך עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה, הכלים שבידינו הם הספירות והאותיות. שהרי אנו עוסקים בעולמות רוחניים אשר צריכים לכלים רוחניים. וככל שנעלה סולם נוכל לקבל את הדרך באמצעות אותיות וספירות. וגם אם נתבונן מצד השתלשלותם נבחין באורות שהם הכלים המחברים אותנו אל הרוח, וכן האותיות שלא נוכל לבטא שום דבר ללא שימוש באותיות. וכן כל העולמות נבראו במאמרות היינו דיבור היינו אותיות. ואי אפשר להכריע מי קדם למי. שהרי כל ספירה כלולה מאותיות וכל אות כלולה מאורות. על כן צריכים אנו לשניהם על מנת לקבל את דרך השתלשלות העולמות. ודרך ההשתלשלות היא קבלת השפע האלוהי. שהרי ההשתלשלות היא שפע יורד אל הכלים, והכלים שלנו הם המידות, שכל מידה היא כלי לקבלת שפע. וגם כאן לא נבוא להכריע מי קודם, דהיינו המידה לספירה או הספירה לכלי. ועל כן נחברם אחת לאחת. כשנרצה להשיג הספירה נרדוף אחר המידה, היא הכלי לקבלת הספירה. ודרך הבנת הספירה נרכוש את המידה. ובעזרת השם בשיעור הבא נכנס לעבודת הספירות.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה