יום ראשון, 29 במאי 2011

"גן נעול" שיעור 6

"גן נעול" עמוד 4- ויתחייב מכל זה להיות האדם הזה נוצר בשני יצרים, כמו שנרמז במלת וייצר בשני יודין. ושני העולמות נבראו בשתי אותיות שנאמר, "כי ביה יי צור עולמים" (ישעיה כו' ד'). והעולם הבא נברא ביו"ד, והעולם הזה בה"א שנאמר, "בהבראם". אמר ר' יהושע בן קרחה, בה"א בראם, באברהם בראם וכו'. וכן בבראשית רבה, וכיוצא באלה הנפלאות כמה אלפים מהם בו, ובשאר ספרי אגדה, ומדרשים אשר מהם יובנו סתרי התורה. "עד כאן"

שייך לפסקה הקודמת (שיעור 5) מעמוד 4 שהביא הרב על התולדת והבאתי כעת את המקור מתוך המדרש "לכל יש תולדות שמים וארץ יש להן תולדות שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם הרים יש להם תולדות שנאמר (תהלים צ) בטרם הרים יולדו וגו' מטר יש לו תולדות שנאמר (איוב לח) היש למטר אב טל יש לו תולדות שנאמר (שם) או מי הוליד אגלי טל רבי שמעון בן לקיש אמר אלו מרגליות של טל תני כל מי שיש לו תולדות מת ובלה ונברא ואינו בורא וכל מי שאין לו תולדות אינו לא מת ולא בלה ובורא ואינו נברא רבי עזריה בשם רבי אמר כלפי מעלה הדבר אמר". (בראשית רבה פרשה יב פסקה ז).

ונגש כעת לברור שני היצרים. יצר הטוב בא מן העולם הבא שכולו טוב. ויצר הרע בא מן העולם הזה שחלקו טובו ורובו רע. ואם יגבר יצר הטוב על יצר הרע הרי נוחל חיי העולם הבא. ואם כובשו יצר הרע הרי נענש. ששכר עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה. העולם הזה נברא בה' ועולם הבא בי'. כפי שאומר הנביא ישעיה כי ב-יה יי יצר את עולמים. בשתי אותו אלו י'ה' נבראו העולמות י-ה הוא שם השם, וגם במילואו הוא שם השם. יו"ד ה"א = 26 = הוי"ה.

"גן נעול" עמוד 5- ולולי חכמי הקבלה, שקבלו סתרי תורה מהנביאים והם ממשה ומפי הגבורה, היִינו היום בנסתריה יותר פתאים משאר אומות העולם. ואמנם ממנו קבלנו מפי סופרים ולא מפי ספרים, והשאר מפי הגבורה. אחר קשרינו חכמת "ספר יצירה", עם אמתת התורה. והאירו עיני החשוכים במאור "מורה הנבוכים". ועל דרך האמת מי שאמר לנו בספרו הנכבד, שכל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, והוא הרב ר' משה בר נחמן זצ"ל, האיר עיני לבבינו, עד שנהנינו מזיו השכינה על פי שמות ההם הקדושים והטהורים. ולרמוז עליהם הפכתי אות ה' לד' רוחות, להודיע בהם סוד השם המיוחד. ויובן משם כבר שסודו יו"ד ה"א, ועיקרו כ"ו, ורמזו שש פעמים כ', וסימנו "יי נִסי" (שמות יז' טז'), "והנה הסנ"ה בער באש והסנה איננו אכל" (שמות ג' ג'), והרמז מדו"ע לא יבער הסנ"ה. שלשה השמות הקודש שי"ן ונולד סי"ן סי"ן סי"ן וכל אחד מהם נולד מן ו' פעמים כ' אמור מן ה' פעמים כד' או אמור מן ח' יה' כלומר מן ח' פעמים י"ה סוף דבר כי יש בהם פלאות תמים דעים. "עד כאן"

כאן מתחיל הרב לעסוק בתורת הצירופים. אך לא ברור לי המשפט "הפכתי אות ה' לד' רוחות". וחוזר למה שרמז בקטע הקודם לשם ההויה י"ה (דהיינו שממלאים כל אות י=יו"ד ה=ה"א) במילואו הוא יו"ד ה"א = כ"ו. לוקח הרב את הכ"ו המכפילם זה בזה. 20X6=120=נסי=הסנה=מדוע=סין וסין כמו שׂין. וכל זה בא ממכפלת ו' פעמים כ' וכן אפשר עוד במכפלות רבות לקבל את ה120.

"גן נעול" עמודים 5,6-וכן כוונתי לעניין גדול בכתבי הפסוקים באותיות גדולות, ובהפכי קצת גדולות לקטנות. רק ה' הנקודות היו בם לענין גדול, ולא רציתי לגלותם בביאור, אבל הכוונה בהתחילי בפסוק ראשון היתה מפני שקבלנו שאותיותיו כ"ו נחלק לשני חלקים שוים ראשונים, שסודם אח"ד אח"ד, "חכמו"ת בחו"ץ תרנ"ה" (משלי א' כ'), הם י"ג אותיות וכוללים חצי הפסוק, כי האתנח מורה על מנוחה נבדלת, "ברחבות תתן קולה" (שם), הם י"ג אותיות וכוללים חצי הפסוק הנשאר. והמניין בשני חלקי הפסוק עולה, לזה מספר א"כתור (ס"א א"כטור), ולזה מספר א"גתור ואלה סודות נפלאות. והכלל ממנו תמו"ת, וכשתחלקינו לשני חלקים שווים יהיה החלק האחד תחי"ה, וגם החלק השני תחי"ה. "עד כאן".

כאן ממשיך הרב בתורת הצירופים לוקח את הפסוק שבו נפתח הספר "חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה" שיש בו 26 אותיות וכן בדרך קריאתו נפסק הפסוק בקריאתו באמצע על פי סימן האתנחתא. וכל חצי מכיל 13 אותיות גימטריא אח"ד. וכעת מחשב הרב את הגימטריא של כל חצי פסוק חכמות בחוץ תרנה גימטריא 1235 א'כטור - האלף מורה על 1000 ברחבות תתן קולה גימטריא 1609 א'גתור - האלף מורה על 1000.

ואנו לומדים כאן חשבון נוסף בשיטת הצירופים שה1000 הופך לאלף (ועוד נרחיב בזאת בעתיד) ואז 1235 קבלנו ממנו א'כטור. וכעת נסכם את ה-אכטור רגיל נקבל 236. ו-אגתור 610. ונחברם ונקבל 846=תמות ונחלקו לשנים=423 =תחיה+תחיה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה