יום שישי, 27 במאי 2011

"גן נעול" שיעור 5

"גן נעול" עמוד 3- ואין ספק שמעשה מרכבה נודע מן ארבע חיות הקדש. ולא תתגלה אמיתתם, אלא למי שמדבר ברוח הקדש. ומעשה בראשית נודע בהשגת החומר הראשון, המושג ברוח אלהים חיים. והוא שממנו נתהוו שלשה יסודות, רוח, ומים, ואש. כי הארץ נקֻדה להם, והשמים מקיפים סביבה. והנה השמים הם העליונים, והארץ התחתונה, ואמצעית להם. וכתוב בבראשית רבה, כל מה שיש בשמים ובארץ, אין ברייתו אלא מן הארץ, הה"ד (זה הוא שכתוב), "הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר" (קהלת ג' כ'). "עד כאן".

אנו שבים לענייני מעשב מרכבה ומעשה בראשית. הצעתי לכל הרוצה להיכנס אל הקדש פנימה ללמוד את הפרק "אין דורשין" במסכת חגיגה.

ולעניינינו כבר דיברנו בארבע חיות המרכבה ונוסיף פרט מעניין. כשמונה יחזקאל את ארבעת החיות, אין שם פני שור, ובמקומו בא פני כרוב. ומסבירים שכרוב בא מן כרוביא שזהו נער דהיינו פני תינוק. ויחזקאל התפלל והתחלפו פניו לפני שור.

מרכבה תמיד כלולה מארבע. ארבע הוא המספר המורכב הראשון. על כן החיות ארבע, היסודות ארבע, שם ההויה מורכב מארבע אותיות, אפילו רבי עקיבא וחברים שנכנסו לפרדס לחקור במעשה מרכבה היו ארבע.

ואילו בתחילת הבריאה אנו מוצאים שלש יסודות, כפי שקורא להם ספר יצירה. שלש אימות אמ"ש-רוח מים אש. שעל מנת להתחבר הצטרכו לחומר הראשון הוא החומר המדבק. שלכאורה נראה שהוא אחרון. כיון שמבחינים בו רק במרכבה. אך ברור שהוא בשורשו גבוה מכולם.

כן נראה החילוק שבין מעשה מרכבה ולמעשה בראשית. שהעיסוק במעשה מרכבה הוא היותר "מסוכן", ואותו מוסרים רק ליחיד המבין מדעתו. ואילו מעשה בראשית מוסרים ליחיד בלי חילוק. וכן הפשטנים אומרים שמעשה בראשית הם חכמות הטבע. ומעשה מרכבה הם החכמות שמעל הטבע. ויותר לעומק נראה ששניהם מתבארים על פי שמות הקודש, ומבארים את סודות הבריאה וההנהגה האלוהית.

ומי שמדבר ברוח הקודש דהיינו שיש לו את הדבקות בשם יתברך, הוא יכול להבין את המרכבה. כפי דבקותו שיונק מרוח אלהים כפי שמסביר רש"י - שרוח אלהים הוא כסא הכבוד. וכבר אמרנו שהוא עצמותו. וככל שהידבק האדם ברוח כך יוכל להשיג את מהות החומר הראשון אשר ממנו נתהוו השלש יסודות רוח מים אש. והרביעי אשר הוא הראשון הוא הנפש בכללותו, אשר נמשל לארץ, שממנו הכל נברא והכל שב אליו.

"גן נעול" עמוד 4- שם החכמה ארץ בספר הבהיר ולפניו כתוב שם בבראשית רבה, כל מי שאין לו תולדת אינו מת ואינו כלה ובורא ואינו נברא. ושם נאמר, "וייצר יי אלהים את האדם עפר מן האדמה", מן התחתונים. "ויפח באפו נשמת חיים", מן העליונים וכו'. "עד כאן"

(ספר הבהיר) "כל אותה ארץ שנבראת ביום הראשון שהיא למעלה כנגד ארץ ישראל מלאה מכבוד השם, ומאי ניהו (הוא), חכמה דכתיב (משלי ג' לה) כבוד חכמים ינחלו, ואומר (יחזקאל ג' יב) ברוך כבוד ה' ממקומו".

(ספר הבהיר) "ומאי ניהו קדוש שהוא דבוק ומיוחד".

אנו רואים שקורא ספר הבהיר לחכמה ארץ. וכן אומר על קדוש שהוא דבוק. וכן אנו יודעים שחכמה היא ראשית שנאמר "ראשית חכמה". וחכמה היא קדושה, (ספר קהלת יעקב) - חכמה הוא הספירה השניה שנקרא חכמתו של אין סוף, ונקרא חכמה קדושה בהיותה מתקרבת אל הכתר, ונקרא חכמת אלהים בהיותה משפעת אל הבינה, ומלכות שנקרא אלהים, ונקרא חכמת כל בני קדם שמשפעת לכל השנים הקדמוניות.

וממילא הארץ שהיא המדבקת שהיא הנפש היא החכמה היא הקדושה הבאה מן הכתר והיא למעלה מן השלש יסודות, רק שגילויה הוא במרכבה.

עד שממנה (מן הארץ) נוצר האדם שחלקו ממנה הוא מן התחתונים, וחלק נשמתו הוא מן העליונים. וחלקו אשר מן התחתונים הוא המוליד והוא הכלה ומת. אך חלקו אשר מן העליונים אינו מת ואינו כלה ובורא ולא נברא. ועל כן יש בו שני יצרים אשר נדון בהם בשיעור הבא.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה