יום שני, 12 ביולי 2010

מחשבה טובה


עקב השיפוצים, נגרמו הבדלים שונים ומשונים במראה הבלוג כשנצפה ב"אקספלורר" של מיקרוסופט או כשנצפה ב"כרום" של גוגל, וברוך השם תיקנו. (והסליחה למי שצופה באקספלורר 6 ומומלץ לעבור לכרום).

בני בועז שיחיה הביא לי פיסת נייר ששמורה איתו זמן רב וביקש ממני להדפיסה כדי שיוכל לחלקה ברבים והוסיף שכך יוכל גם הוא לאומרה ואולי יזכה בזכות הרבים לתקן מחשבותיו. ואכן הדפסתי לו וחשבתי לפרסמה כאן על מנת שכל הרוצה ליטלה הרשות בידו.

וכן מצאתי עוד שתי תפילות לתיקון המחשבה האחת מהחיד"א והשניה מה"בן איש חי".

והבאתי שלשתם לפניכם: (וכל אחד ילך לאן שליבו חפץ).

בשם הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו. - אין נגזר על אדם שום גזר דין אלא אם כן הוא פוסק בעצמו כן וכשמלמד זכות על חברו מלמד הזכות גם על עצמו ומציל גם את עצמו מהדין (עיין בעל שם טוב על התורה פרשת קדושים)

הנני מבטל כל מחשבה של ביטול חשיבות [על] זולתי או איזה תרעומת על הזולת או טענה על מעשיו חס ושלום הכל בטל ומבוטל והכל מצד יצר הרע והנני מגלה דעת שהנני יודע ומאמין ומכריז שכל אחד מישראל חשוב ויקר בלי שיעור וסוף וכל פעולה שלו מלאה בכוונות טובות ויקרות ורצונות נפלאות שחשובות וחביבות מאד לאבינו שבשמים ואין לנו שום השגה בשום יהודי שכל אחד עולם מלא בפני עצמו וישראל וקודשא בריך הוא חד והנני מתפלל שיהיה לכל אחד מישראל בני חיי מזוני ורויחי וכל טוב סלע בגוף וברוח בזכות הבעל שם טוב רבי ישראל בן שרה ובזכות רבי לוי יצחק בן שרה סשה מברדיטשוב וכל הצדיקים. להצלחת בועז בן יוכבד דבורה וכל משפחתו.

מתוך הספר עוד יוסף חי לרבי יוסף חיים (הבן איש חי)

והריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה לבטל ביטול גמור ושלם כדין וכהלכה. כל מחשבה זרה פגומה ופסולה ואסורה. וכל מחשבה שיש בה כפרנות חס ושלום. וכל הרהור של יוהרא ושמץ גאווה ופניה שאינה טובה. וכל מין כעס וזעם והקפדה. אם יעלו בליבי ומוחי בכל עת ועת:

והריני מתנה עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים ביטול גמור מכל צד ופינה. לא שרירין ולא קיימין. ולא יהיו חלין כלל ועיקר. ויהיה כוח ואומץ וחוזק תנאי זה ומודעה וגילוי דעת זה שאני מתנה ומודיע ומגלה דעתי לפני הקדוש ברוך הוא ככוח ואומץ וחוזק דין התנאים ומודעות וגילוי דעת אשר הורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות קנינים ומקח וממכר. וכמו דין התנאים ומודעות וביטול שבועות ונדרים שהורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות שבועות ונדרים. ויהיה כוח ביטול זה קים ומועיל על פי דין התורה הקדושה כדין ביטול החמץ קודם חג הפסח. ויהיה תנאי זה ומודעה וגילוי דעת זה אשר אני מתנה ומודיע ומגלה דעתי שרירין וברירין וקיימין בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה ובישיבות כל הצדיקים זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה ותנאין ואמוראין וכל חכמי ישראל:

ספר עבודת הקודש להחיד"א

ואני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי, כי רצוני ומאויי וכונתי לעבד את בוראנו אלהי אברהם אלהי יצחק וישראל, עבודה שלמה עבודה תמה, במחשבה ודבור ומעשה, ביראה ואהבה ושמחה, כדת מה לעשות, וכל מחשבה ודבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך, מעכשיו בטלים ומבוטלים, כי הם מצד יצר הרע, והכל הבל, באופן שכל עבודתנו להבורא יתברך במחשבה ודבור ומעשה, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דוקא בלי שום פניה כלל ועיקר, והכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, לדעת רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו, ולדעת רבינו יצחק לוריא אשכנזי. המקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי:

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה